Πληροφόρηση Ασθενών

Στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης για την Έρευνα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων στη Βάση της Ιατρικής Ακριβείας πρόκειται να δημιουργηθεί Εθνικό Μητρώο Νευροεκφυλιστικών Νόσων και Πρόδρομων Μορφών τους.

Στο Μητρώο θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την συστηματική παρακολούθηση των ασθενειών αυτών στη χώρα μας και τη σημαντική βελτίωση των διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων προς όφελος της δημόσιας υγείας. Οι καταγραφές στο Μητρώο θα αποτελέσουν αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας που μπορούν να εμπλουτίσουν την κλινική εικόνα για κάθε ασθενή στο μέλλον και προοπτικά θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη εφαρμογών Ιατρικής Ακριβείας.

Για τη δημιουργία του Μητρώου, δεδομένα από τους ατομικούς ιατρικούς φακέλους ασθενών των ιατρείων και νοσηλευτικών μονάδων που συμμετέχουν στο Δίκτυο θα μεταφερθούν με ευθύνη των θεραπόντων ιατρών σε αυτό. Οι ατομικοί ιατρικοί φάκελοι των ασθενών ταξινομούνται ανά ασθένεια. 

Τα δεδομένα αυτά είναι δημογραφικά, ιατρικά (αποτελέσματα εξετάσεων, οικογενειακό ιστορικό, λήψη θεραπείας κ.λπ.), καθώς και πληροφορίες τρόπου ζωής. Στο Μητρώο θα συμπεριληφθούν καί δεδομένα ασθενών που έχουν ήδη συλλεγεί πριν την έναρξη της παρούσας Δράσης, καθώς και δεδομένα υγιών ενηλίκων προσώπων («ομάδα ελέγχου»).

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που συμμετέχουν στην Έρευνα διενεργείται βάσει του άρθρου 9 παρ. 2 η, θ, ι του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, που προβλέπει την κατ’ εξαίρεση επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων για σκοπούς προληπτικής ιατρικής, δημόσιας υγείας και επιστημονικής έρευνας, υπό τον όρο εγγυήσεων εμπιστευτικότητας.

Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα για επεξεργασία αποκλειστικά στους ερευνητές του Δικτύου, μετά από διαδικασία κωδικοποίησής τους, ώστε να μην αποκαλύπτονται οι ταυτότητες των προσώπων που συμμετέχουν την Έρευνα (ψευδωνυμοποίηση προσωπικών δεδομένων). Πρόσβαση σε ταυτότητες των προσώπων που συμμετέχουν στην Έρευνα μπορούν να έχουν (εκτός των θεραπόντων ιατρών τους), μόνον οι Συντονιστές του Δικτύου και ειδικά εξουσιοδοτημένοι από αυτούς ερευνητές, οι οποίοι δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης απορρήτου.

Εκτός των εξουσιοδοτημένων ερευνητών του Δικτύου και των θεραπόντων ιατρών των προσώπων που συμμετέχουν στην Έρευνα (μόνο για ευρήματα που αφορούν ασθενή τους), στα δεδομένα που τηρούνται στο Μητρώο (είτε επώνυμα είτε ψευδωνυμοποιημένα) αποκλείεται η πρόσβαση οποιουδήποτε. Ανακοινώσεις των ερευνητών για ευρήματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων, δεν περιλαμβάνουν αποκάλυψη των ταυτοτήτων των τελευταίων. 

Τα δεδομένα διατηρούνται στο Μητρώο όσο διατηρείται εν λειτουργία και το Δίκτυο.

Τα πρόσωπα των οποίων δεδομένα τηρούνται στο Μητρώο έχουν τα ειδικά δικαιώματα για την προστασία δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων /GDPR και ν. 4624/2019), δηλαδή τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπου τυχόν έχει εφαρμογή.

Αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων στο πλαίσιο της Έρευνας θα γνωστοποιούνται στους ασθενείς (μέσω του θεράποντα ιατρού τους), μόνον εφ’ όσον έχουν διαγνωστική ή θεραπευτική αξία και κρίνονται χρήσιμα για τη βελτίωση της αγωγής που ακολουθούν.

Υπεύθυνοι επεξεργασίας του Δικτύου (ή εκπρόσωποί τους) – Ν. Ταβερναράκης (2810-391100, chairman@admin.forth.gr), Λ. Στεφανής (210-7289405, lstefanis@med.uoa.gr)

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Δικτύου: Τ. Βιδάλης (210-8256373,  t.vidalis@bioethics.gr)

Για την άσκηση καταγγελιών, οι ασθενείς μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (210-6475600,  www.dpa.gr, contact@dpa.gr )

Σημείωση:  Λόγω του μεγάλου αριθμού των ασθενών εκείνων, δεδομένα των οποίων έχουν ήδη συλλεγεί πριν την έναρξη της παρούσας Έρευνας και θα περιληφθούν στο Μητρώο, γεγονός που καθιστά δυσανάλογη και σε πολλές περιπτώσεις ανέφικτη την εξατομικευμένη ενημέρωση, κρίθηκε σκόπιμη η μορφή ενημέρωσης μέσω δημόσιας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δικτύου και των φορέων του (άρθ. 14 παρ. 5(β) ΓΚΠΔ /GDPR).

.